Договір публічної оферти

м.Одеса                                                                                                               «12» березня 2020р.

Приватне підприємство «Рекламно-Інформаційна Агенція «Медіакомпас» (іменоване далі — ОРГАНІЗАТОР виставки) в особі директора Сивака Олександра Вячеславовича, що діє на підставі Статуту, з одного боку і УЧАСНИК виставки, з іншого боку уклали цей договір (далі — Договір та/або Оферта) про таке:

 


1. Визначення термінів

1.1 З метою укладення цього Договору нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

Оферта - справжній публічний договір на надання інформаційно-консультаційних послуг на виставці та/або форумі та/або іншому публічному заході (далі - виставка).

Сайт - інтернет-сайт https://trans-expo-odessa.com/ru/ , що використовується Організатором виставки на праві власності або інша онлайн-платформа, яку Організатор буде використовувати для ведення своєї діяльності та/або проведення виставки.

Інформаційно-консультаційні послуги на виставці - будь-які послуги Організатора виставки, види і вартість яких визначена на Сайті.

Акцепт оферти - повне і беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення дій по 100% попередній оплаті за інформаційно-консультаційні послуги на виставці.

Організатор виставки - юридична особа, яка має право надати інформаційно консультаційні послуги Учаснику виставки на умовах цієї Оферти.

Учасник виставки - особа, яка здійснила Акцепт оферти на викладених в ній умовах.

2. Предмет Договору

 

2.1. Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Учасників виставки незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному учаснику перед іншим. Договір вважається укладеним з моменту сплати вартості послуг.

2.2. Учасник доручає, а Організатор приймає на себе зобов’язання з надання інформаційно-консультаційних послуг з організаційно-методичного та/або рекламного забезпечення участі Учасника у виставці Організатора.

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Учасник виставки зобов'язується:

- Своєчасно та у повному обсязі сплатити вартість послуг Організатора, згідно з умовами Договору;

- Отримати письмовий дозвіл Організатора на демонстрацію експонатів з рухаючимися частинами, працюючими під напругою, які містять отруйні, вибухонебезпечні, радіоактивні або легкозаймисті речовини, рідинну під тиском та ін;

       - Не пізніше 30 днів до початку виставки надати Організатору необхідну інформацію для розміщення у офіційному каталозі виставки;

       - Не виставляти експонати, рекламні та інформаційні щити, вітрини, висота яких перевищує висоту стін стенду, а саме 2,5 метра;

        - Не передавати права і не здавати надану Організатором  площу згідно з даним Договором у суборенду цілком або частково;

        - Знаходитись на стендах до офіційного закриття виставки;

       - Дотримуватись правил протипожежної безпеки;

        - Здати Організатору стенд у непошкодженому стані;

3.2. Організатор зобов'язується:

- надати інформаційно-консультаційні послуги з організаційно-методичного та/або рекламного забезпечення участі Учасника у виставці.

- забезпечити належне функціонування інтернет сайту на якому Учасник зможе ознайомитися з актуальною інформацією про місце проведення виставки, дату, час та іншу важливу інформацію, яка стосується проведення виставки.

- забезпечити проведення виставки у визначеному місці для проведення, або за допомогою мережі Інтернет: на веб-сайті, веб-сторінці, додатку або з використанням іншого Інтернет-ресурсу.

4. Вартість послуг

4.1. Вартість послуг за цією Офертою є договірною та вказується в рахунку на оплату, який Організатор надсилає Учаснику засобами електронної пошти.

4.2. Учасник погоджується з умовами даної Оферти з моменту сплати рахунку.

4.3. Сплата комісії банку здійснюється Учасником.

4.4. Учасник зобов’язаний письмово повідомити Організатора про відмову від участі у виставці не менш ніж за  1 (один) місяць до початку виставки. У цьому випадку Учасник сплачує штраф у розмірі:

-за місяць до початку виставки – 50 % від вартості участі;

-менше ніж за місяць до початку виставки – 100 % від вартості участі.

 

5.Відповідальність сторін

5.1.Організатор виставки несе повну матеріальну відповідальність за збереження експонатів протягом усього часу перебування їх на території виставки, маючи при цьому право на страхування експонатів в період їх перебування на території виставки. Збитки від пошкодження експонатів в момент передачі їх від Учасника Організатору, або від Організатора Учаснику відносяться до сторони, винної в пошкодженні, а при неможливості встановлення винної особи збитки розподіляються в рівних частках між Учасником та Організатором.

5.2. Учасник несе повну відповідальність за техніку безпеки та пожежну безпеку на наданій йому за даним Договором виставковій площі на час проведення  виставки.

5.3. Учасник несе повну матеріальну відповідальність за будь-які пошкодження, спричинені його діями, діями його представників та агентів, спричинені приміщенню виставки; організатору, його майну, іншим учасникам чи їх майну.

5.4. Організатор не несе відповідальності за помилки та пропуски в матеріалах, підготовлених та наданих Учасником для розміщення у офіційному каталозі виставки;

5.5. Організатор виставки не несе відповідальності за заподіяння матеріальних збитків Учаснику виставки внаслідок настання форс-мажорних обставин.

5.6. Організатор виставки не відшкодовує вартість участі Учасника у виставці, у випадку проведення виставки за допомогою мережі Інтернет: на веб-сайті, веб-сторінці, додатку або з використанням іншого Інтернет-ресурсу.      Приймаючи публічну оферту Організатора, Учасник погоджується з даною умовою  та не має претензій до Організатора.     


6. Форс-мажорні обставини

6.1. Сторони цього Договору не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Договору, а зобов'язання сторін за цією Офертою вважаються такими, що продовжили терміни виконання в разі виникнення незалежних від сторін обставин непереборної сили (далі - «форс-мажорні обставини»), а саме: зовнішнього впливу на електронні прилади, зовнішнє несанкціоноване втручання в електронну або цифрову мережу, загроза війни, збройного конфлікту або серйозна загроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, націоналізації, експропріації або конфіскації майна Сторони, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, обурення, акти тероризму, диверсії, піратства, заворушення, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, примусове вилучення, захоплення підприємства, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту і / або заборони проводити масові заходи і / або карантинні заходи (або подібні заходи), регламентовані умовами відповідних рішень і актами державних органів влади та / або місцевого самоврядування, Постановами Кабінету Міністрів України, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, пандемія, циклон, ураган, торнадо, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув, інші стихійні лиха і т.д. та інші обставини, виникнення яких і їх вплив на діяльність Сторони перебували поза контролем Сторони, що потрапила під вплив зазначених обставин.

6.2. Форс-мажорними обставинами за цією Офертою є обставини, які настали після вступу в силу цієї Оферти. Виникнення форс-мажорних обставин продовжує терміни виконання зобов'язань за цією Офертою на термін дії таких обставин і їх наслідків.

6.3. Якщо зобов’язання Організатора не можуть бути виконанні в умовах карантину (епідемії/пандемії), Сторони погоджують, що такі підстави є незалежними від сторін обставинами непереборної сили, а відповідно Організатор звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Договору. Для визнання карантину такою обставиною достатньо його оголошення/опублікування рішеннями і актами державних органів влади та / або місцевого самоврядування та/або Постановами Кабінету Міністрів України без додаткового засвідчення сертифікатом Торгово-промислової палати України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин.

6.4. Виникнення і дія форс-мажорних обставин, в т.ч. карантину, не є підставою для відмови Учасника від оплати послуг Організатора, а сплачені кошти за надані Організатором інформаційно-консультаційні послуги не підлягають поверненню.


7. Інші умови

7.1. Усі спори, що виникають між Учасником і Організатором, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Учасник та/або Організатор мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Дата, час, місце проведення та інша актуальна інформація що стосується проведення виставки, зазначається Організатором в оголошеннях на офіційному сайті, або обговорюється сторонами у електронному листуванні.

7.2. Учасник гарантує, що всі умови оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень і застережень.

7.3. У випадках, що не врегульовані цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.

7.4. До даного договору застосовується законодавство України.

7.5. Сторони дають один одному згоду на обробку та зберігання персональних даних, які стають відомими їм у зв'язку з укладенням цього Договору, в межах, в яких це необхідно відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.6. Після підписання договору всі попередні переговори по ньому втрачають силу.

7.7. Всі зміни та доповнення до договору вважаються дійсними і є його невід’ємною частиною в тому випадку, якщо вони виконані письмово і підписані сторонами або уповноваженими особами.

 

                                                                                                                                                8.Реквізити сторін

 

 

Учасник:

  

Організатор:

 

   

  ПП «РІА МЕДІАКОМПАС»

     вул. Жуковського 15, Одеса, 65026

тел.: +38 (0482) 355-999

код ЄДРПОУ 32521502

 

 

Директор

/Сивак О.В./